Miniature/DvärgPinscher History

DP/Miniature Pinscher History

English
The story of Miniature pinscher

This can be found in Lisbeth Sigfrid's Little Dog Book. It is a book from the eighties sometime, and Sigfridsson was well the great authority on dwarf breeds then. I do not have the book here, but take it from memory. But I remember that she refers to very different sources from the time the case, as her description of miniature pinscher story seemed very trustworthy when I read the book.

 

Background

The smooth-haired pinscher was known already in 1500-century Germany . It is depicted in a copper by renowned artist Lucas Cranach. If it occasionally was born in pinscher litters miniature specimens they are typically killed, because it could not use them as rat exterminator, which you used the pinscher for.

 

However, the little dwarfs variant pinscher great success, when the dwarf dog breeds came in vogue in the German aristocracy in the 1600s and 1700s. It is assumed that both the Italian greyhound and smooth hairy dachshund crossed in order to improve and to get enough breeding. That would explain miniature pinscher typical hackney step and the clear red color.

 

It was not until the 1870s, it began to breed the race as we now know as miniature pinscher. Interest in the dog show was great and miniature pinscher shown sitting on the owner's arm. It was, in principle, only the header and size were assessed. Miniature pinscher would be as small as possible.

 

Year 1895 was based German Pinscher club (later Pinscher and Schnauzer club) and the race miniature pinscher recognized officially. The club was to miniature pinscher would be as healthy and well as possible, and only secondarily small. The breed's popularity grew during the 1920s, since introduced in the USA and the American miniature pinscher club was founded in 1929. Swedish Schnauzers-Pinscher club founded in 1947 and is the official special club for miniature pinscher and the closely related breeds Affenpinscher, pinscher, Miniature schnauzer and Schnauzers.

 

Miniature pinscher experienced its greatness here in Sweden until the mid 60's and then being eliminated by other dwarf breeds Chihuahua and Papillion. During the 90s, a 60-tal miniature pinscher new registered each year with a major boost in 2000 with the entire 160 pc newly registered. In 2001, the 116 st. miniature pinscher is in progress!

 

Miniature pinscher derived from the pinscher. Pinscher and Schnauzers was originally the same race, they were in two different coats. It was a medium sized dog which had been on farms in Germany (or the area that nowadays is Germany , this dog type has existed long before the country came to Germany ). Its task was to keep both pests and bum off the farm. Sometimes it was extra small dogs. Sometimes it had left them extra small rat dogs, but often those killed Monday, as it ideally wanted to have farm dogs that were so large that they could run away drifter and other unwanted people.

 

But then in the late 1700s, early 1800s, it became popular among aristocrats to have a small smooth hairy pinscher more to society. This meant that people started to breed a lot of really small pinscher.

 

At the turn of the century it had become a rather extreme trend among rich people in the area that have tiny dogs. Preferably so small that one could stop them in the coat pocket. Then we would go out and saunter with a small dwarf dog head that looked out of pocket ... it was the highest fashion. Unfortunately, this trend led to many small breeds became quite break passed and unhealthy, because it only invested in to obtain so small and cute dogs as possible but neglected health. Some breeds were much worse hit than miniature pinscher, but also it was going the wrong way.

 

A German exhibition judges then decided to grab it. He managed to push through to the dogs would actually run left turns at the exhibition, regardless of race. Before that it had them trendy small "pocket dogs" presented to Burns, and prices had been distributed according to how sweet heads they had. Now that all dogs had to run it then that many had actually difficult to move normally, the dogs had received strange giant bodies as breeding JUST checking out cute heads, and as small size as possible. (And of course, had also started to have problems with mating and childbirth ...) As I said, miniature pinscher was not the worst, for example the Affenpinscher was worse hit. But anyway, so now reversed the trend towards healthier dwarf dogs. The judges picked consistently produced dogs that had fairly normal physique and could then move properly to the first-price, although there were other dogs in the ring that was smaller and "quite further." And fortunately, he was so enormous impact.

 

Eventually (around the 30's may not remember exactly) said on Monday in German rasstandarden, and many other countries followed suit, to miniature pinscher would look like a Doberman in miniature. Doberman is a much newer than miniature pinscher race, it's not that miniature pinscher sworn as a mini-Doberman, as many believe. But what is true is that a period Doberman held up as ideals for miniature pinscher. This was probably also a way to once and for all get away from unhealthy pocket dog-ideal.

More recently they took away the reference to Doberman from all rasstandarder again.

 

In the fifties there were not many dwarf dog breeds in Sweden . Miniature pinscher and Pekingese were the two most popular dwarf dogs. But then many more breeds into the country and competed out miniature pinscher quite a lot. So for a few decades it was a relatively uncommon breed.

 

Then in the nineties came Chihuahua-hysteria. And in the wake of this was also miniature pinscher an extreme boost. In ten years became the country's miniature pinscher ten times as many. Not even Chihuahua grew less rapidly in number. (The Chihuahua where slightly more common breed to begin with so UPTURN was not as extreme as for miniature pinscher).

 

(If raisin divisions: When SKK had their own raisin-sharing system, there was a group called dwarf dogs, where miniature pinscher included. Now we have FCI's raisin-sharing system, and where there is no group with that name. Miniature pinscher contained there in group 2, a group with the giant long name; Schnauzers, Pinscher, Molosser, Sennen and mountain dogs. In the United States and Britain have they still a group called "dwarf dog", and where miniature pinscher included ... in the U.S. it is often called the "king of dwarf dogs "!)


Swedish
Det här finns att läsa i Lisbeth Sigfridssons Dvärghundboken. Det är en bok från åttiotalet nån gång, och Sigfridsson var väl den stora auktoriteten på dvärgraserna då. Jag har inte boken här utan tar det ur minnet. Men jag minns att hon hänvisar mycket till olika källor från den tiden det gäller, så hennes redogörelse för dvärgpinscherns historia verkade väldigt trovärdig när jag läste boken.

Dvärgpinschern härstammar från pinschern. Pinscher och schnauzer var från början samma ras, som fanns i två olika hårlag. Det var en medelstor hund som man hade på bondgårdar i Tyskland (eller det område som nu för tiden är Tyskland, den här hundtypen har funnits långt innan landet Tyskland kom till). Dess uppgift var att hålla både skadedjur och luffare borta från gården. Ibland föddes det extra små hundar. Ibland hade man kvar dom extra små som råtthundar, men ofta avlivade man dessa, eftersom man helst ville ha gårdshundar som var såpass stora att dom också kunde köra bort luffare och andra oönskade människor.

Men sen på slutet av 1700-talet, början på 1800-talet, så blev det poppis bland aristokrater att ha en liten släthårig pinscher mer till sällskap. Detta gjorde att man började avla väldigt mycket på riktigt små pinschrar. Enligt vissa uppgifter från den tiden så korsade man också in italiensk vinthund och små släthåriga röda taxar för att få tillräckligt med avelsmaterial.

Vid förra sekelskiftet så hade det blivit en ganska extrem trend bland rika människor i området att ha pyttesmå hundar. Gärna så små att man kunde stoppa dom i rockfickan. Sen skulle man gå ut och spatsera med ett litet dvärghunds-huvud som kikade upp ur fickan... det var högsta mode. Tyvärr ledde denna trend till att många småraser blev ganska så sönderavlade och osunda, eftersom man bara satsade på att få fram så små och söta hundar som möjligt men struntade i hälsan. Vissa raser var betydligt värre drabbade än dvärgpinschern, men även den var på väg åt fel håll.

En tysk utställningsdomare bestämde sej för att ta tag i det hela. Han lyckades driva igenom att hundarna faktiskt skulle springa vänstervarv på utställningen, oavsett ras. Innan dess så hade nämligen dom trendiga små "fick-hundarna" visats upp BURNA, och priser hade delats ut efter hur söta huvuden dom hade. När nu alla hundar var tvungna att springa visade det sej att många faktiskt hade svårt att röra sej normalt, hundarna hade fått jättekonstiga kroppar eftersom aveln BARA kollat på gulliga huvuden och så liten storlek som möjligt. (Självklart hade man också börjat få problem med parningar och förlossningar...) Som sagt, dvärgpinschern var inte värst, t ex affenpinschern var värre drabbad. Men hur som helst så vände nu utvecklingen mot sundare dvärghundar. Denna domare plockade konsekvent fram hundar som hade någotsånär normal kroppsbyggnad och kunde röra sej ordentligt till första-prisen, även om det fanns andra hundar i ringen som var mindre och "gulligare". Och som tur var så fick han enormt genomslag.

Så småningom (runt 30-talet kanske? minns inte exakt) skrev man in i tyska rasstandarden, och många andra länder följde efter, att dvärgpinschern skulle se ut som en dobermann i miniatyr. Dobermannen är ju en mycket nyare ras än dvärgpinschern, det är inte så att dvärgpinschern avlades fram som en mini-dobbermann, vilket många tror. Men vad som är sant är att man en period höll upp dobbermannen som ideal för dvärgpinschern. Detta var väl också ett sätt att en gång för alla komma bort från osunda fick-hunds-ideal.
Ännu senare tog man bort hänvisningen till dobbermann ur alla rasstandards igen.

På femtiotalet fanns det inte så många dvärghundsraser i Sverige. Dvärgpinschern och pekingesen var dom två populäraste dvärghundarna. Men sen kom det många fler raser in i landet och konkurrerade ut dvärgpinschern ganska mycket. Så under några decennier var den en relativt ovanlig ras.

Sen på nittiotalet så kom chihuahua-hysterin. Och i kölvattnet på denna fick också dvärgpinschern ett EXTREMT uppsving. På tio år blev landets dvärgpinschrar tio gånger så många. Inte ens chihuahuan ökade lika snabbt i antal (chihuahuan var lite vanligare ras till att börja med, så ÖKNINGEN blev inte fullt lika extrem som för dvärgpinscher).

(Om rasindelningar: När SKK hade sitt eget rasindelningssystem så fanns det en grupp som hette dvärghundar, där dvärgpinschern ingick. Nu har vi FCI:s rasindelningssystem, och där finns det ingen grupp som heter så. Dvärgpinschern ingår där i grupp 2, gruppen med det jättelånga namnet; schnauzer-, pinscher-, molosser-, sennen- och bergshundar. I USA och Storbritannien har dom dock fortfarande en grupp som heter "dvärghundar", och där dvärgpinschern ingår... i USA kallas den ofta för "kungen av dvärghundar"!)
En gruppbild av forna släktingar som Pinscher- Dvärgpinscher- affenpinscher- Schnauzer- Mellanschnauzer- Dvärgschnauzer

Historisk teckning av Pinscher

Förutom pinscher, eller mellanpinscher som den fram till 2003-01-01 benämndes finns det i Sverige även dvärgpinscher och affenpinscher. De har en viktig del i utvecklingen av pinschern men har sin egen historia. Till våran historia och utveckling är även schnauzer viktig och fram till in på 1900-talet var vi en ras.

Historisk teckning av Pinscher från 1812

En teckning från 1884

Pinschern är en mycket gammal ras som tros härstamma från Canis familiaris palustris, i dagligt tal kallad ”torvhunden”. Denna hund, menar forskare anslöt sig till människan redan för 12 000år sedan.
Ett av de allra första spåren man kan hitta av rasen finns på ett kopparmynt präglat till Lucas Franach törne-kröning 1474. Han avbildas där i sällskap med två pinscherliknande hundar.

Teckning 1835

Historisk teckning av dr. Reichenbach, 1835 - korthårig pinscher

Ursprungligen fanns pinscher både som släthårig och strävhårig (utvecklades med tiden mot dagens schnauzer) och det dröjde långt in på 1900-talet innan pinschern blev en släthårig ras. 1884 gav H.G. Reichenbach ut boken ”Der Hund in seinen Haupt – und Nebenarten” där dessa båda varianter finns omnämnda. Men det var inte förens 1887 som rasen fick sitt erkännande och kort därefter, 1895 bildade Tyskland den första rasklubben för pinscher. 1923 gavs det även ut en stambok i Tyskland.

 Bilden av den strävhåriga och den korthåriga pinschern är från boken "Handbuch zur Beurteilung der Rassenreinhelt des Hunden" av Jean Bungartz från1884.

Ami

 

Ami född den 18 september 1899

Sect 1901

Sect född den 27 juli 1901

Jutta 1958

En kroppsstudie av Jutta tagen 1958

Pinscher från 1924

Betram V Port Arthur född 1924

Lite teckningar av pinscherns historia

Teckning från 1790

Teckning gjord av V. Carol så tidigt som 1790

Pinscher från 1838

Tecknat utav Theodor Götz tecknad 1838

Släthårig Pinscher 1900-tal

En släthårig Pinscher gjord i början på 1900-talet okänd konstnär.

Raggig Pinscher

Teckning av en raggig pinscher från 1910 okänd konstnär.

En Harlequin-färgad Pinscher

En teckning på en harlequin-färgad Pinscher

Pinschern Peter 1904

En teckning på en Pinscher som heter Peter tecknad 1904 av konstnären G Möller

Måtten på en Pinscher

En bild som visar vilka mått på en Pinscher som är viktiga att de är rätt.

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

07.06 | 16:32

Hej, Björn!
Men jag har inga valpar i år!
Får se ifall det blir något nästa år!
Lycka till! Det är en underbar ras Prazsky Krysarik
Vänligen Grethe

...
07.06 | 13:37

Hej !
Söker en black/tan hane
Är själv instruktör haft kennel m. m .
Bor i villa stor tomt
Har en gammal amstaff och en yngre
Vår nakenhund har gått bort
BK

...
18.03 | 20:12

Vilken superfin hund.

...
12.01 | 04:26

Gud så söööt!

...
Du gillar den här sidan
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS